Εισήγηση της Αντιπερειφερειάρχη Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου για τον Απολογισμό Πεπραγμένων 2020 της Περιφέρειας Ηπείρου«Αξιοβίωτη» είναι εκείνη η μορφή ολοκληρωμένης ανάπτυξης, για την οποία αξίζει κανείς να ζει, να
προσπαθεί και να παλεύει, η ταυτόχρονα στο χώρο και το χρόνο οικονομική, κοινωνική, πολιτική και
κατάλληλη τεχνική / τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να τελείται πάντα σε διαλλακτική αρμο-
νία και με σεβασμό στον άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισμικό του περιβάλλον.
Έχοντας τα παραπάνω ως «ευαγγέλιο», η Περιφερειακή Αρχή επενδύει σε έργα και δράσεις:
• για την διατήρηση και την ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων ως Ήπειρος, το φυ-
σικό μας περιβάλλον, την πολιτιστική μας κληρονομιά, τα τοπικά μας προϊόντα και την αγροτική
παραγωγή,
• για την βελτίωση της προσβασιμότητας, της οδικής ασφάλειας, την καθημερινότητα και την
προστασία των ευπαθών ομάδων, την καταπολέμηση της ανεργίας και των κοινωνικών διακρί-
σεων, την καινοτομία, την έρευνα, την επιχειρηματικότητα, την έξυπνη εξειδίκευση και τις τε-
χνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την υγεία, την ευεξία, τον τουρισμό και την διαχεί –
ριση της ενέργειας.
Το 2020 χαρακτηρίστηκε από την μεγάλη υγειονομική κρίση. Οι κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιο-
νομικές επιπτώσεις της πανδημίας καθόρισαν την πολιτική της Περιφερειακής Αρχής, η οποία κλήθη-
κε και έδρασε άμεσα και αποτελεσματικά.
Στραφήκαμε με μεγάλη επιτυχία στη στήριξη των μονάδων υγείας, την Πολιτική Προστασία και την
στήριξη της Επιχειρηματικότητας.
Βασική πηγή χρηματοδότησης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Ηπείρου. Η
Περιφερειακή αρχή σχεδίασε το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 με στόχο την μόχλευση και την ανάπτυξη
της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας και κατάφερε δεσμεύσεις, χρηματοδοτήσεις και υλοποιήσεις πλη-
θώρας έργων και δράσεων. Οι Στρατηγικές του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την επίτευξη του
Αναπτυξιακού Οράματος της Περιφερειακής Αρχής διαμορφώνουν το συνεκτικό πλέγμα των 5 παρα-
κάτω βασικών στόχων:


Συνολικά από την έναρξη υλοποίησης του ΕΠ μέχρι 31/12/2020: • εκδόθηκαν 102 προσκλήσεις δημόσιας δαπάνης 453.675.401€, που αντιστοιχούν στο 153,5% του ΕΠ, • εντάχθηκαν 551 πράξεις επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 415.684.853€, που αντιστοιχούν στο 140,7% του ΕΠ, • αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 238.820.477€, που αντιστοιχούν στο 80,8% του ΕΠ, • πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 132.163.343€, που αντιστοιχούν στο 44,7% του ΕΠ. Η πρόοδος υλοποίησης το 2020 καταγράφεται ως εξής: • εκδόθηκαν 16 προσκλήσεις προϋπολογισμού 99.569.940€, που αντιστοιχούν στο 33,7% του ΕΠ, • εντάχθηκαν 192 πράξεις προϋπολογισμού 121.095.467€, που αντιστοιχούν στο 41,0% του ΕΠ, • αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 26.959.101€, που αντιστοιχούν στο 9,1% του ΕΠ, • πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες 34.088.266€, που αντιστοιχούν στο 11,5% του ΕΠ. Από το σύνολο των έργων επέλεξα να δώσω έμφαση σ’ εκείνα του περιβάλλοντος, της ενέργειας καθώς και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Χ.Υ.Τ.Α. Ηπείρου Υποβλήθηκε και εντάχθηκε στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ η χρηματοδότηση του έργου “Επέκταση υφιστάμενων ΧΥΤΑ Περιφέρειας Ηπείρου και μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ”. Το έργο, ευθύνης Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Ηπείρου με προϋπολογισμούς 3,7 εκατ. € με τον ΦΠΑ για το ΧΥΤΑ Ελληνικού και 5,8 εκατ. € με τον ΦΠΑ για τον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του 2021. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ολοκληρώνεται το έργο κατασκευής και προμήθειας εξοπλισμού των Σταθμών Μεταφόρτωσης Ηπεί- ρου με συνολικό προϋπολογισμό 9.943.422,25 € με τον ΦΠΑ. Εκκρεμούν η αποπεράτωση του ΣΜΑ Καραϊσκάκη και η εγκατάσταση εξοπλισμού του ΣΜΑ Πρέβεζας. Μονάδες Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων και πράσινων αποβλήτων Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες των 3 μονάδων κομποστοποίησης για τις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας αντίστοιχα, σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου. Η Περιφέρεια Ηπείρου ολοκλήρωσε και παρέδωσε τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης των έργων υποδομής και εξοπλισμού των 3 μονάδων κομποστοποίησης στους αρμόδιους φορείς (Δήμοι Αρταίων, Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας και Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Ηπείρου). Ο προϋπολογισμός των έργων για τηνΆρτα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα εκτιμάται στα 3 εκατ. €. Οι μονάδες Πρέβεζας και Ηγουμενί –
τσας θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ Ήπειρος και η μονάδα της Άρτας από ΕΠ INTERREG. Η Μο-
νάδα Κομποστοποίησης της ΠΕ Ιωαννίνων χωροθετήθηκε στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών
Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου και αποτελεί μέρος της παραγωγικής διαδικασίας της ΜΕΑ.
Κεντρικά Πράσινα Σημεία (Green Points)
Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποίησε και παρέδωσε τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες και τα τεύχη δη-
μοπράτησης των έργων υποδομής και εξοπλισμού των Κεντρικών Πράσινων Σημείων, που προβλέπο-
νται από το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Ηπείρου. Οι Δήμοι Ιωαννιτών, Αρταίων, Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας,
Πάργας, Νικολάου Σκουφά, Ζηρού, Ζίτσας και Κόνιτσας υπέβαλαν προτάσεις χρηματοδότησης σε
Πρόσκληση του ΠΕΠ Ηπείρου σχετική με την κατασκευή και την λειτουργία των Κεντρικών Πράσινων
Σημείων. Η ένταξη χρηματοδότησης των έργων των παραπάνω Δήμων πλην του Δήμου Κόνιτσας, έγι-
νε το 2021.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων (ΔΑ) και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) συμβασιοποι-
ήθηκαν και ολοκληρώνονται με έργα προϋπολογισμού 54.907.619,14 €, όπως παρουσιάζονται συνοπτι-
κά στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ETEπ), χρηματοδότη-
σε και εκπόνησε μελέτες 1,5Μ € για τα παρακάτω έργα:
• Αναβάθμιση του φωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου: Το έργο θα εκσυγχρονίσει την υποδομή του φωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δί-
κτυο της Περιφέρειας Ηπείρου με στόχο την οδική ασφάλεια, την εξοικονόμηση χρημάτων και
ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώθηκε
στα 8,5Μ € και θα υλοποιηθεί με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Το έργο και βρί-
σκεται στην φάση επιλογής αναδόχου.
• Αναβάθμιση αστικού και οδικού φωτισμού των Δήμων Ιωαννιτών και Πρέβεζας: Τα έργα,
συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 15Μ €, θα εκσυγχρονίσουν τις αντίστοιχες υποδομές
των Δήμων με στόχους την βελτίωση της οδικής τους ασφάλειας, την εξοικονόμηση χρημάτων
και ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Περιφέρεια Ηπείρου συνέταξε τα τεύχη
δημοπράτησης των έργων, προκειμένου να υλοποιηθούν με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης.
Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων στην Περιφέρεια Ηπείρου: Το έργο, εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 15Μ €, θα εκσυγχρονίσει τις κτιριακές υποδομές 3νοσοκομείων και 2 αστυνο-
μικών διευθύνσεων, προκειμένου να εξοικονομήσει ενέργεια και την βελτίωση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών στους πολίτες. Ολοκληρώνονται, εντός του 1ου εξαμήνου του2021 τα τεύχη δη-
μοπράτησης και η διακήρυξη του έργου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το περιφερειακό επι-
χειρησιακό πρόγραμμα Ηπείρου του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021 – 2027.
• Αναβάθμιση λιμναίας συγκοινωνίας Παμβώτιδας. Εκσυγχρονισμός και επέκταση των παρα-
λίμνιων υποδομών: Στόχος του έργου είναι η ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της
λίμνης και του τουριστικού προϊόντος που σχετίζεται με αυτή. Το 2020 ολοκληρώθηκαν οι νο-
μοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την αδειοδότηση εργασιών σε “γλυκά νερά”. Σε συνεργασία με
τους εμπλεκόμενους φορείς ολοκληρώνεται η μελέτη και ο προϋπολογισμός του έργου.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η Περιφέρεια Ηπείρου σχεδίασε έργα προστιθέμενης αξίας για την τοπική κοινωνία και οικονομία, για
τα οποία διεκδίκησε και πέτυχε χρηματοδοτικούς πόρους, με την συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά Προ-
γράμματα. Έως 31/12/2020 έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 19 έργα συνολικού προϋπολογισμού
13.078.363,04€, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

στα ιαματικά λουτρά υλοποιούνται και υποστηρικτικά έργα, όπως οι δρόμοι πρόσβασης. Πρόθεση της
Περιφέρειας είναι η αναβάθμιση και άλλων ιαματικών πηγών και λουτρών όπως της Σαγιάδας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το 2020 η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου
συζήτησε και ενέκρινε 120 θέματα, εκ των οποίων, 44 εισηγήσεις Προγραμματικών Συμβάσεων, 1
εισήγηση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης, 70 γνωμοδοτήσεις Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, 3 εισηγήσεις συμμετοχής της Περιφέρειας σε έργα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 2
εισηγήσεις συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκθέσεις.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Το 2020 η Περιφέρεια Ηπείρου σύναψε 44 Προγραμματικές Συμβάσεις για την υλοποίηση δράσεων ή
έργων.
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Όσον αφορά στον τομέα Ανάπτυξης και Εμπορίου, κατατέθηκε τεύχος με τον Απολογισμό
πεπραγμένων έτους 2020 των Διευθύνσεων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ηπείρου, στο οποίο αναλύεται διεξοδικά το σύνολο των δράσεων που σχετίζονται με τις
Διευθύνσεις “Βιομηχανίας – Ενέργειας και Φυσικών Πόρων”, “Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης –
Εμπορίου και Τουρισμού” και το σύνολο των δράσεων που σχετίζονται με τις Διευθύνσεις “Ανάπτυξης
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου”.
Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρίες και κύριου Σύμβου-
λοι, καθώς πλησιάζει το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ετοιμαζόμαστε για την νέα. Οι
στόχοι της πολιτικής μας είναι:

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διαχείριση των ενεργειακών πόρων, όπως οι ΑΠΕ, η πρόσβαση στη
χρήση φυσικού αερίου κλπ.
Για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του ερχόμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος, η Περιφερειακή
Αρχή ξεκίνησε ευρεία διαβούλευση με όλους τους φορείς, των οποίων τη συνεισφορά θεωρεί απαραίτη-
τη.
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες, τη Διαχειριστική
Αρχή, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αγαστή συνεργα-
σία σας.
Οι εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, λόγω της πανδημίας και της υποχρηματοδότησης που την συνο-
δεύει, δυσχεραίνουν το έργο μας. Όμως εκλεγήκαμε για να δίνουμε λύσεις και αυτό, όπως λέει και ο
Περιφερειάρχης, θέλει ΔΟΥΛΕΙΑ – ΔΟΥΛΕΙΑ – ΔΟΥΛΕΙΑ…

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.